Algemene voorwaarden

This webshop is for customers in the Netherlands only. If you don’t live in the Netherlands, but would like to buy some DDA Classic Airlines merchandise: please send an E-mail to: webshop@dutchdakota.nl.

Dieser Webshop ist leider nur für Kunden mit niederländischer Postadresse zugänglich. Sollten Sie nicht in den Niederlanden wohnen und dennoch Interesse an einem DDA-Classic-Airlines-Artikel haben, senden Sie bitte eine Nachricht an: webshop@dutchdakota.nl.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbieder: de verkoper die producten op afstand aan consumenten aanbiedt (zie: DDA);
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. DDA: Stichting DDA Classic Airlines;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Formulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen formulier voor herroeping;

Artikel 2 – Identiteit van de aanbieder

Stichting DDA Classic Airlines, gevestigd aan de Emoeweg 26A, 8218 PC Lelystad Airport;KvK Amsterdam 34060817; E office@dutchdakota.org; T (+31) 06 23921818; www.dutchdakota.nl.

E-mail voor deze webshop: webshop@dutchdakota.nl.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk webshop-aanbod van DDA en op elke tot stand gekomen koopovereenkomst op afstand tussen DDA en consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden is gepubliceerd op webshop.dutchdakota.nl.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
  De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als DDA gebruikmaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheids­getrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DDA niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De koopovereenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod waarbij aan de daarbij gestelde voorwaarden is voldaan.
 2. DDA bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door DDA is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. DDA treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. DDA mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet daartoe verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen, of als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen. DDA mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 3. Als dag van ontvangst geldt de dag dat het product volgens de bezorgdienst bij de consument is afgeleverd.

Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan DDA.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) DDA.
  De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door DDA verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Artikel 9 – Verplichtingen van DDA bij herroeping

 1. DDA stuurt na ontvangst van de melding van herroeping door de consument onverwijld een ontvangstbevestiging daarvan aan de consument.
 2. DDA vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door DDA in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 3. DDA gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft DDA de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 De prijs

 1. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. De prijzen van de aangeboden producten worden niet verhoogd, behoudens als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 11 Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. DDA staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Een door DDA, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover DDA kan doen gelden indien DDA is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van DDA, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 Verzend- en leveringsbeleid

 1. DDA zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Alle betalingen worden beveiligd door het betaalsysteem Mollie. De betaling is vrijwel gelijk bij ons binnen of de betaling wordt vrijwel gelijk gereserveerd, zodat we snel tot verzending over kunnen gaan. U betaalt bij ons niets extra voor het gebruik van Mollie.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan DDA kenbaar heeft gemaakt.
 4. Het verzenden vindt zoveel mogelijk plaats per brievenbuspost, anders per pakketpost. De verzendkosten bedragen van EUR 1,- voor brievenbuspost tot EUR 21,- voor de grootste en zwaarste pakketten. De verzendkosten worden vooraf inzichtelijk gemaakt.
 5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal DDA geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 6. Na ontbinding conform het vorige lid zal DDA het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij DDA tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. DDA zal de bestelde producten pas verzenden na ontvangst van de verschuldigde betaling.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DDA te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door DDA is gewezen op de te late betaling en DDA de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is DDA gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500; 10% over de daaropvolgende € 2.500 en 5% over de volgende € 5.000 met een minimum van € 40.
  DDA kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DDA.
 2. Bij DDA ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt DDA binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. De consument dient DDA in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.